RELICS

 Vua Lý Thánh Tông (1023 - 1072)

      Lý Thánh Tông huý là Nhật Tôn, là con trưởng của vua Lý Thái Tông. Năm 1028, được phong làm Đông cung Thái tử. Khi Lý Thái Tông băng hà, ông lên ngôi báu, ở ngôi 17 năm (1054 - 1072).

      Lý Thánh Tông là vị vua sáng, có tinh thần tự lập, tự cường, đặt quốc hiệu Đại Việt với mong ước xây dựng một nước Việt hùng mạnh. Sử sách chép ông là vị vua khéo kế thừa, thực lòng thương dân, trọng việc làm ruộng, thương kẻ bị hình, vỗ về người ở xa, an ủi người gần, hậu lễ dưỡng liêm, tôn sùng đạo học, định rõ chế độ, văn sự thi hành mau chóng bên trong, phía Nam bình Chiêm, phía Bắc đánh Tống, uy vũ hiển hách bên ngoài.

      Năm 1070, nhận rõ vai trò quan trọng của Nho giáo đối với việc củng cố và xây dựng một quốc gia độc lập tự chủ, vua Lý Thánh Tông đã cho xây dựng Văn Miếu. Sự kiện này được Nhà sử học Ngô Sĩ Liên ghi trong Đại Việt sử ký toàn thư“Mùa thu tháng 8 dựng Văn Miếu, đắp tượng Khổng Tử, Chu công và Tứ phối, vẽ tượng Thất thập nhị hiền, bốn mùa cúng tế. Hoàng thái tử đến học ở đây”.

      Trong lịch sử Việt Nam, Lý Thánh Tông được đánh giá là bậc vua hiền. Ông mất năm 1072, thọ 50 tuổi.

     Vua Lý Nhân Tông (1066 - 1128)

      Lý Nhân Tông huý là Càn Đức, là con trưởng của vua Lý Thánh Tông và Linh Nhân Hoàng thái hậu (tức Nguyên phi Ỷ Lan), ở ngôi 56 năm (1072 - 1128).

      Lý Nhân Tông là vị vua sáng suốt, hiếu nhân, thông âm luật, chế ca nhạc, là vị vua giỏi của thời Lý. Ông là người mộ đạo Phật, nhưng lại chăm lo mở mang nền Nho học Việt Nam. Vua Lý Nhân Tông (tức Thái tử Lý Càn Đức) là người học trò đầu tiên vào học tại Văn Miếu (1070).

      Sau khi lên ngôi được 3 năm, năm 1075, Lý Nhân Tông cho tổ chức khoa thi đầu tiên trong lịch sử khoa cử Việt Nam, đó là khoa Minh kinh bác học và Nho học tam trường để kén chọn nhân tài. Một năm sau đó, năm 1076, vua cho lập Quốc Tử Giám,"chọn quan viên văn chức, người nào biết chữ cho vào Quốc Tử Giám".

      Việc mở khoa thi đầu tiên năm 1075 và lập Quốc Tử Giám năm 1076 là những sự kiện quan trọng, đặt cơ sở cho sự ra đời của chế độ giáo dục, khoa cử Nho học ở Việt Nam.

     Vua Lê Thánh Tông (1442 - 1497)

      Lê Thánh Tông huý Hạo, tự là Tư Thành, lên ngôi năm 1460, khi mới 18 tuổi, ở ngôi 38 năm với 2 lần đặt niên hiệu là Quang Thuận và Hồng Đức.

      Lê Thánh Tông là vị vua anh minh quyết đoán, văn võ kiêm toàn, anh hùng tài lược. Dưới thời Lê Thánh Tông, quốc gia Đại Việt đạt đến sự phát triển rực rỡ về mọi mặt. Ông đặc biệt chú ý đến phát triển văn hóa và giáo dục của đất nước. Dưới thời Lê Thánh Tông, nhiều công trình lớn được soạn thảo như Luật Hồng ĐứcHồng Đức bản đồ, Đại Việt sử ký toàn thư… Giáo dục và thi cử thời Lê Thánh Tông được xem là thịnh đạt, quy định rõ ràng nhất trong lịch sử giáo dục và khoa cử thời quân chủ. Lê Thánh Tông tổ chức 12 khoa thi và lựa chọn được 502 vị Tiến sĩ. Năm 1483, Lê Thánh Tông đã cho tu sửa lại Văn Miếu, mở rộng Quốc Tử Giám. Đặc biệt, năm 1484, Lê Thánh Tông cho dựng những tấm bia Tiến sĩ đầu tiên tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhằm mục đích biểu dương những người hiền tài, qua đó khuyến khích dân chúng học tập. Lê Thánh Tông vượt khỏi tầm nhà chính trị, nhà vua, trở thành một nhà văn hoá lớn.

         Đây là ba vị vua đã có công xây dựng Văn Miếu - Quốc Tử Giám và phát triển nền giáo dục Nho học Việt Nam.

      Tượng thờ 3 vị vua tại tầng trên nhà Hậu đường khu Thái học của Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám được làm bằng đồng đều do nghệ nhân đúc đồng làng Ngũ Xã, Hà Nội đúc năm 2003. Mỗi pho tượng cao 1,4m, nặng chừng 1 tấn.

Ảnh: tượng thờ ba vị Vua Lý Thánh Tông-Lý Nhân Tông-Lê Thánh Tông tại Hậu đường Khu Thái học


KING LE THANH TONG (1442 - 1497)

His given name was Hao, his pen-name was Tu Thanh. He was the fourth son of King Le Thai Tong. He was the king for 37 years (1460-1497), and gave 2 titles to his reign: Quang Thuan and Hong Đuc. He was a clear-sighted, decisive king; he was both talented scholar and a warrior.

Under his rule, Đai Viet country was independent, united and powerful; the culture and education highly developed. He was a great reformer: reformed government structure, gave prominence to jurisdiction, promulgated the Hong Đuc law, and ordered the making of the map Hong Đuc - the first map of Đai Viet country. He ordered to reconstruct Van Mieu and enlarge Quoc Tu Giam in 1843 into the spacious architecture complex, developed Confucian education and examination, ordered the National examination held every three years and made it as fixed convention. He also was the king who ordered to erect the first doctor stelae in Van Mieu to honour the talent and encourage students to learn Confucianism in order to have their names recorded in the golden board in Thai Hoc house.

Le Thanh Tong was a poet, he founded the Tao Đan society, vindicated Nguyen Trai and collected his remains. He also ordered to revise many great historic works such as: Đại Việt complete history, Thien Nam Du Ha tap…


KING LY NHAN TONG (1066 - 1128)

His given name was Can Đuc. He was the first son of King Ly Thanh Tong and Queen Y Lan.

At the age of seven he became a king and ruled for the next 56 years (1072 – 1128). He was a brilliant, humanitarian, knowledgeable  king, he was also good at music, composition, and military. He succeeded in defeating enemies from the north and the south. He concerned about farm work, forbade the killing of cows and buffalos, so he was supported by all mandarins and people with all their heart.

In 1075 he held the Minh Kinh Bác Học exam, which was the first exam in Vietnam history.  In 1076 he ordered the building of Quoc Tu Giam (the first National University) setting up the foundation for development of Confucianism in Vietnam, making great contributions to the construction of national culture.


KING LY THANH TONG (1023 - 1072)

King Ly Thanh Tong was a native of  Co Phap  district, which now belongs to Đinh Bang commune, Tien Son district, Bac Ninh province. His forbidden name was Nhat Ton and the eldest prince of King Ly Thai Tong. In 1028 he became Đong Cung Crown Prince.  When King Ly Thai Tong passed away he took the throne and his reign lasted 18 years (1054-1072).

He was a wise and charitable king, set forth wise directions to build a powerful country such as decreasing punishments, attaching much importance to farming, developing education, consolidating and strengthening the national defense from the north to the south.

In 1070 he ordered the erection of the Temple of Literature to worship Confucius, sages, Confucian scholars. The Crown Prince Ly Can Đuc studied here.


CHU VAN AN

  Chu Van An was born in 1292 in Thinh Liet commune, Thanh Đam district, which now belongs to Thanh Tri, Ha Noi. It was said that Chu Van An was awarded the title Thai Hoc Sinh (doctor degree) under the Tran dynasty. However, he did not work as a mandarin, but he founded a private school to train many talents for the nation, included Pham Su Mạnh, Le Quat who worked at the court as Nhap Noi Hanh Khien (chief mandarin) under Tran dynasty. His students always paid respect to him because he was full of integrity, unrighteousness. His students, who were even a minister or prime-minister, treated him as teacher, and those who were invited in usually knelt to listen to him. Those who were not good mandarins would be driven away.

Tran Minh Tong King (1314-1329) invited him to the Capital to instruct Tran Vuong crown prince (who later became the Tran Hien Tong King) and appointed him as Tu nghiep of Quoc Tu Giam, looking after the training in Quoc Tu Giam and ceremony in Van Mieu. Chu Van An wrote Tứ Thư Thuyet Ước as the textbook for students.

During the Tran Du Tong King (1341-1369) the court affaire was not good, mandarins abused their power. Even being as a teacher of Quoc Tu Giam, Chu Van An still worried about country, so he submitted a petition requiring to kill 7 bad madarins. Pity, the King did not reply his petition. Then he resigned and came to live in seclusion in Kiet Đac hill of Chi Linh district, Hai Dương province. In 1370, he died in age of 79. Tran Nghe Tong was so upset, gave him posthumous name as Khang tiet, awarded him the title Van Trinh Cong and ordered to honour him in Van Mieu. Chu Van An is the first Vietnamese Confucian scholar to be worshiped in Van Mieu. Vietnamese scholars all honoured him as the venerated educator. Chu Van An is not only the teacher of crown prince, but also the outstanding educator who made great contribution in the Nation education and was worshipped in many places of the country. That is why in 2003, the Vietnam government decided to cast bronze statue to honour him here.


Mencius (372-289 BC)

Mencius (372-289 BC), alias Zidi , is also called Menzi, a native of Zuyi of Lu State, a student of Zisi. His father died when he was still very young, his mother’s surname was Kiu. She, also called as Manh Mau (Mother Men) was welknown with the history of three time movings house to teach her son to good. Mencius traveled from state to state preaching the theory of Goodness,   taking kindeness and righteousness as the standards to differentiate the Royal way and dictatorial way in the ruler’s way of governance, dignifying social codes of virtue. He gave high prominence to the idea “the mass is respectful”, comdemned the war, the draconian governance, advocated the way of good governance. Manh Tu – the book mainly recording his forceful speech made strong influence in spreading the Confucius’s theory. The later Confucian scholars honoured him as A Thanh (The second Saint)


Kungkap (483-401 BC)

Kungkap (483-401 BC) alias Zisi, is a grandson of Confucius, student of Tanshan. Zisi is considered the real Confucius’ theory inheritor. Famous Trung Dung (golden mean) book compiled by Zisi represents the confucianism’s philosophy of life. The Zisi’s idea  of Trung dung: “not to be biased or changed” play great role in history of Chinese ideology. Zisi had traveled preaching in many regions, spreading widely the quintessence of Confucianism, so he was rewarded title Thuat Thanh (narrated the idea of the Saint)


Tanshan (505-436 BC)

Tanshan (505-436 BC) alias Zizi, is also called as Tanzi, a native of Lu State. Tanshan deeply understood and know in detailed Confucius’ doctrine. He transferred the whole Confucius philosophy loyalty to Kungkap. He was well-known with his words examine himself three times everyday. Great study and Book of filial are two books of Tanshan, recorded Confucius words. Tanshan – Zisi preserved the essence of Confucius philosophy, so he was rewarded as Tong Thanh.


Yanhue (513-482 BC)

Yanhue (513-482 BC) alias Ziyen, is also called Yanyen, a native of Lu State. He was fond of learning, clever and had neither been angry with any one nor repeated mistakes. He was also famous for he was happy with the study even while the life was hard “with only a ball of cooked rice, a bottle of water, room in little alley”. He was considered by Confucius as a man “who restrained himself according codes of rites”, thus, Confucian scholars rewarded him as Phuc Thanh.


Confucius (551- 479 B.C)

Confucius, whose Chinese name was Qiuo or Zhong Ni, was born in Zouyi, Qufu district of Lu state, now a part of Shandong province, China.

Confucius was clever, kind and fond of studying. He became well known for his learning at the age of 30, and attracted disciples from near and far. When he was 54, he and his disciples started to travel from one state to another to learn and teach rites, music, archery, riding, calligraphy, and mathematics, and to persuade Emperors to implement his politics of governing by ethics. When 68 he returned to Lu State to write books and teach. During his lifetime he had nearly 3000 students. He died at the age of 73.

Confucius revised and edited the  “ The Five Pre-Confucian Classics” (Book of Odes, Book of Annals, Book of Rites, Book of Spring and Autumn, Book of Change). “The Four Books” (The Great Study, The Golden Means, The Analects, Mencius), recording his teachings and doctrine compiled by his disciples. The Five Pre-Confucian Classics and The Four Books are Confucian Canons.

Confucianism (or Confucius’ doctrine) is, in brief, a theory on the ethical behavior of a gentleman: educating the self, organizing the family, governing the state, and ruling all nations.

Confucianism’s most important contribution lies in making feudal society orderly and lawful, by teaching people how to behave and educate themselves, and take responsibility for their family and society.

Confucius has been honored as the teacher of ten thousand generations.


GIỚI THIỆU CHUNG

Hiện nay tại khu di tích có hệ thống tượng phong phú cả về niên đại và chất liệu. Đó là bộ tượng Khổng Tử, Tứ Phối (Nhan Hồi, Tăng Sâm, Tử Tư, Mạnh Tử)  đặt tại điện Đại Thành. Năm pho tượng của Khổng Tử và Tứ phối, được bày trang trọng theo vị thế của từng nhân vật: Khổng Tử ở chính giữa; lớp trong bên trái là Nhan Tử, bên phải là Tăng Tử; lớp ngoài bên trái là Tử Tư, bên phải là Mạnh Tử. Các pho tượng đặt ở tư thế ngồi, chân buông ngay ngắn về phía trước.

Tầng 1 nhà Hậu Đường khu Thái Học là nơi đặt tượng thờ thầy giáo Chu Văn An, một trong những vị Hiệu trưởng đầu tiên của Quốc Tử Giám. Tầng 2 nhà Hậu Đường là nơi đặt tượng thờ ba vị vua Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông và Lê Thánh Tông là những vị vua có công sáng lập Văn Miếu năm 1070, mở nguồn Nho học nước nhà. Cả bốn pho tượng đương đại đặt tại nhà Hậu Đường khu Thái Học đều được đúc bằng đồng, do các nghệ nhân đúc đồng làng Ngũ Xã, Hà Nội làm vào năm 2003.

 SERVICES


VISITING THE RELIC

Advice and itinerary to better plan your visit

Detail

VISITING RULES

The things to note when visiting

Detail

FAQS

Frequently Asked Questions

Detail