CÁC HOẠT ĐỘNG

PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT QUỐC GIA ĐẶC BIỆT VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM

 

Ngày 19/4/2019, Nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là quy hoạch đặc thù về bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt, trung tâm văn hóa, khoa học, lưu giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa tư liệu của thế giới, điểm du lịch quan trọng của Thủ đô và cả nước.

Đối tượng nghiên cứu lập quy hoạch là di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Văn Miếu-Quốc Tử Giám với tổng diện tích 54,331 m2 gồm các khu vực nội tự, hồ Văn và vườn Giám cùng với không gian cảnh quan, môi trường xung quanh, các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di sản tư liệu, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Các yếu tố đô thị, kinh tế-xã hội, dân cư, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật xung quanh di tích cũng như mối liên hệ với các di tích, công trình, địa điểm du lịch và di sản văn hóa trong khu vực để kết nối, phát triển du lịch cũng là đối tượng nghiên cứu lập quy hoạch.

Qua đó, mục tiêu hướng tới là bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật của Khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám trở thành địa điểm giới thiệu và tôn vinh nền giáo dục Việt Nam gắn với các danh nhân, trí thức tiêu biểu của đất nước; giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống hiếu học của cha ông. Mặt khác, phát huy giá trị khu di tích trở thành điểm du lịch lịch sử-văn hóa hấp dẫn, kết nối với các di tích, diểm du lịch khác của thành phố Hà Nội trên cơ sở phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch bền vững, kiểm soát và điều tiết lượng khách để không ảnh hưởng tới việc bảo tồn di tích và các hoạt động kinh tế-xã hội của khu vực xung quanh di tích.

Quy hoạch bao gồm các dự án thành phần: Gải phóng mặt bằng và cắm mốc giới bảo vệ di tích; bảo tồn, tu bổ, phục hồi, tôn tạo các hạng mục kiến trúc gốc; xây dựng các công trình phụ trợ và các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu di tích; bảo tồn và phát huy giá trị di sản tư liệu và di sản văn hóa phi vật thể; phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch bền vững.

Cơ quan quản lý lập quy hoạch là Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Trung tâm hoạt động VHKH Văn Miếu-Quốc Tử Giám là cơ quan chủ đầu tư; cơ quan chủ trì thẩm định và trình phê duyệt: Bộ Văn háo, Thể thao và Du lịch; cấp phê duyệt quy hoạch: Thủ tướng Chính phủ.

Minh Ngọc 

 THAM QUAN VĂN MIẾU

Tư vấn và lộ trình để lên kế hoạch tốt hơn cho chuyến thăm của bạn

Xem thêm

NỘI QUY THAM QUAN

Những vấn đề cần lưu ý khi tham quan

Xem thêm

FAQS

Những câu hỏi thường gặp

Xem thêm