CÁC HOẠT ĐỘNG

VINH QUY BÁI TỔ

Vinh quy bái tổ là hình thức vinh danh do triều đình tổ chức để tôn vinh các vị tân Tiến sĩ nhưng cũng đồng thời là để khuyến khích việc học tập.

Tìm hiểu thêm

CHIM PHƯỢNGTRONG VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM

Đó là linh vật hội tụ vẻ đẹp và sức mạnh của loài chim và các loài khác để tôn sùng chất linh thiêng. P

Tìm hiểu thêm

Chuông Bích Ung tại nhà Bái Đường

Tại nhà Bái Đường di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám có treo một quả chuông Bích Ung do Tri Quốc Tử Giám Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm cho đúc năm 1768.

Tìm hiểu thêm

NGHIÊN MỰC NHÀ THÁI HỌC

Năm tháng và những biến cố thăng trầm sau hơn 900 năm lịch sử đã xóa lấp hoàn toàn các công trình kiến trúc của Quốc Tử Giám

Tìm hiểu thêm

HAI CHA CON CÙNG ĐỖ TIẾN SĨ TRONG MỘT KHOA THI

Vượt qua nhiều thí sinh, cả hai cha con đã xuất sắc đăng khoa, ghi danh trên bảng vàng khoa thi năm đó. Cha là Ngô Trí Tri đỗ Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân, còn con là Ngô Trí Hòa đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân (Hoàng giáp).

Tìm hiểu thêm

THÍ SINH 82 TUỔI LỀU CHÕNG ĐI THI

Khoa thi Hương trường Nghệ An năm Thành Thái thứ 12 (1900) có một thí sinh râu tóc bạc phơ đi thi, ai nấy đều thấy lạ, hỏi ra mới biết đó là cụ Đoàn Tử Quang sinh năm 1818, quê ở làng Phụng Đạt, huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh.

Tìm hiểu thêm

HỒ VĂN - VĂN MIẾU THÀNH CÔNG BƯỚC ĐẦU TRONG GIÁO DỤC DI SẢN

“Qua 3 tháng hè thử nghiệm hoạt động giáo dục di sản, thông qua các trò chơi dân gian cũng như tìm hiểu về di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám tại Hồ Văn. Đã có hàng nghìn lượt trẻ em tới tham quan và trải nghiệm, đây là cơ sở để Văn Miếu tiếp tụ

Tìm hiểu thêm

LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA MỘT CÁI TÊN

Những năm 1985 - 1986, Văn Miếu – Quốc Tử Giám là Trung tâm hoạt động hè cho thanh thiếu niên Hà Nội. Sân Thái Học vẫn là một bãi đất trống, là chỗ tập nghi thức và chỗ tổ chức trò chơi cho học sinh. Khoảng cuối năm 1987, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh

Tìm hiểu thêm

VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM VÀ NỀN VĂN HIẾN VIỆT NAM QUA CẢM NGHĨ CỦA CÁC CHÍNH KHÁCH, NGUYÊN THỦ QUỐC GIA

Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ là nơi lưu giữ và phát huy truyền thống văn hóa Việt Nam. Di tích đặc biệt này còn góp phần quan trọng giới thiệu, quảng bá văn hóa Việt Nam với bạn bè thế giới

Tìm hiểu thêm

VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC DI SẢN MỚI

Phát triển khách tham quan, khai thác nguồn công chúng tiềm năng đó là mục tiêu của nhiều hoạt động đổi mới ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám trong những năm gần đây. Giáo dục di sản với cách tiếp cận khai thác và phát huy giá trị tổng thể từ di tích quốc gia

Tìm hiểu thêm

MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ VIỆC ĐÀO TẠO CÁN BỘ CỦA TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG VHKH VĂN MIẾU –QUỐC TỬ GIÁM

Học trên ghế nhà trường, học trong các buổi nghe nói chuyện, các đợt tập huấn nghiệp vụ và học tập lẫn nhau từ chính trong công việc và bằng tự học, đội ngũ CBNV của Trung tâm hoạt động VHKH Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã từng bước nâng cao trình độ chuyên

Tìm hiểu thêm

HỘI CHỮ XUÂN TẠI VĂN MIẾU –QUỐC TỬ GIÁM

Hội chữ Xuân được tổ chức tại Hồ Văn là hoạt động còn mới mẻ song bước đầu đã thể hiện là phương thức sinh hoạt văn hóa hiệu quả góp phần phát huy giá trị của di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Tìm hiểu thêm

TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA KHOA HỌC VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM – BA MƯƠI NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Những thành tựu trong 30 năm qua đã chứng minh Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám là một mô hình phù hợp, độc đáo và hiệu quả đối với hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị của Di tích đặc biệt quan trọng này. Ở độ tuổi 30 tr

Tìm hiểu thêm

ĐỂ QUẦN THỂ DI TÍCH VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM MÃI MÃI XANH, SẠCH ĐẸP

Chăm sóc, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng góp phần bảo tồn di sản và tạo tiền đề cho công tác phát huy giá trị và khai thác tiềm năng của Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Tìm hiểu thêm

VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM HÀ NỘI TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI VĂN MIẾU HUẾ VÀ CÁC VĂN MIẾU HÀNG TỈNH

Chủ động tăng cường mối liên kết giữa các đơn vị quản lý các di tích Nho học tại trung ương và địa phương, giữa Văn Miếu –Quốc Tử Giám Hà Nội với Văn Miếu Huế và và các Văn Miếu địa phương là giải pháp hữu hiệu trong việc nghiên cứu, bảo tồn, sưu tầm

Tìm hiểu thêm

CÔNG TÁC BẢO QUẢN VÀ TÔN TẠO VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM NHỮNG NĂM 1990 THẾ KỶ QUA

Nhìn lại công tác bảo vệ, bảo quản, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị trong các thập niên qua, ta có thể vững tâm khẳng định: Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã được ứng xử và đầu tư đúng tầm và đúng bài bản. Nó thực sự đã trở thành trung tâm, thành

Tìm hiểu thêm

ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀO CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU-SƯU TẦM

Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác nghiên cứu khoa học, sưu tầm tư liệu, hiện vật là giải pháp quan trọng đã và đang góp phần nâng cao hiệu quả bảo tồn, phát huy giá trị di sản và quảng bá rộng rãi cho Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu -

Tìm hiểu thêm

ĐÔI NÉT VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, DU LỊCH TẠI DI TÍCH VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM

Tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch phong phú về loại hình, độc đáo về tính chất, đầy màu sắc truyền thống, năng động và nhộn nhịp, có khả năng hòa nhập giữa cái cũ và cái mới, giữa truyền thống với hiện đại… là giải pháp tốt nhất để bảo tồn và ph

Tìm hiểu thêm

BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN TƯ LIỆU 82 BIA TIẾN SĨ TẠI VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM THỜI HỘI NHẬP

82 tấm bia Tiến sĩ - Di sản tư liệu thế giới tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ là những pho sử liệu bằng đá về các nhà Khoa bảng Việt Nam mà còn là cuốn sách về đường lối trị quốc và đối nhân xử thế của người xưa, bởi nh

Tìm hiểu thêm

QUỐC TỬ GIÁM THĂNG LONG - TRUNG TÂM GIÁO DỤC CAO CẤP CỦA VIỆT NAM THỜI QUÂN CHỦ

Năm 1076, vua Lý Nhân Tông thành lập Quốc Tử Giám ở ngay sau Văn Miếu làm nơi học tập cho con em Hoàng tộc và cho “Chọn quan viên văn chức, người nào biết chữ cho vào Quốc Tử Giám” theo học.

Tìm hiểu thêm

BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN TƯ LIỆU THẾ GIỚI 82 BIA TIẾN SĨ TẠI VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM

Những tấm bia Tiến sĩ triều Lê và Mạc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám là tài sản văn hóa vô cùng quý giá của dân tộc Việt Nam và là biểu tượng của truyền thống hiếu học, tôn trọng hiền tài của ông cha ta từ xưa đến nay. Việc 82 bia Tiến sĩ đã được UNESCO

Tìm hiểu thêm

CÂY LÂU NIÊN Ở DI TÍCH VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM

Văn Miếu – Quốc Tử Giám là quần thể kiến trúc truyền thống đặc trưng của người Việt: có sự hài hoà giữa cây cối, hồ nước và nhà cửa. Các công trình kiến trúc ẩn dưới bóng cây cổ thụ, thảm cỏ, hồ nước tạo nên một không gian xanh mát cho khu di tích nà

Tìm hiểu thêm

82 BIA TIẾN SĨ – NGUỒN SỬ LIỆU QUÍ GIÁ VỀ LỊCH SỬ GIÁO DỤC VIỆT NAM THỜI QUÂN CHỦ

Ngày nay, khi đến thăm khu di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, du khách được chiêm ngưỡng khu vườn bia nơi lưu giữ 82 tấm bia Tiến sĩ. Bia Tiến sĩ được Vua Lê Thánh Tông (1442-1497) xuống chiếu cho dựng để tôn vinh những người đỗ đạt.

Tìm hiểu thêm

BIA TIẾN SĨ – DI SẢN TƯ LIỆU THẾ GIỚI

Tháng 5-2011, UNESCO công nhận Bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội là Di sản Tư liệu thế giới trong Danh mục ký ức thế giới toàn cầu. Ngày 14-1-2015, 82 bia Tiến sĩ được công nhận là Bảo vật Quốc gia.

Tìm hiểu thêm

VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM CHẶNG ĐƯỜNG TỪ PHẾ TÍCH ĐẾN DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT

Cách đây vừa tròn 7 năm, Di tích Văn Miếu  được xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt (Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 10/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Tìm hiểu thêm

PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT QUỐC GIA ĐẶC BIỆT VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM

Ngày 19/4/2019, Nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là quy hoạch đặc thù về bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử

Tìm hiểu thêm

ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM

Năm 2018 là một năm đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng của Trung tâm hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đơn vị kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trung tâm. Kết quả đổi mới và đa dạng hóa các hoạt động bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị Di tích Vă

Tìm hiểu thêm

GẶP MẶT CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ HƯU TRÍ XUÂN KỶ HỢI 2019

Trước thềm năm mới, ngày 24 tháng 1 năm 2019 Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã tổ chức họp mặt các cán bộ hưu trí đã từng công tác tại Trung tâm. Đây là một trong những hoạt động truyền thống được tổ chức vào cuối năm để tri ân tới

Tìm hiểu thêm


THAM QUAN VĂN MIẾU

Tư vấn và lộ trình để lên kế hoạch tốt hơn cho chuyến thăm của bạn

Xem thêm

NỘI QUY THAM QUAN

Những vấn đề cần lưu ý khi tham quan

Xem thêm

FAQS

Những câu hỏi thường gặp

Xem thêm